Quartis medical s.r.o.

Přihlášení do systému

Pokud jste již registrováni v systému, přihlašte se pomocí tohoto formuláře.

jméno :

heslo :

Co je nového

Nechte uzdravit své starosti ...

Naším hlavním cílem je preventivní snížení fiktivní nemocnosti zaměstnanců a tím ušetření nemalých finančních výdajů společnosti.

Systém fungování

Jak vše probíhá?

  1. Uzavření mandátní smlouvy
  2. Registrace klienta do databáze Quartis medical, s.r.o.
  3. Přijetí dat o pracovní neschopnosti nemocného
  4. Provedení kontroly práce neschopného
  5. Vyhodnocení výsledku kontroly, zanesení do databáze systému
  6. V případě zjištění porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance zaslání písemné zprávy zaměstnavateli

Zaměstnavatel je též oprávněn požadovat od ošetřujícího lékaře informaci o místě pobytu zaměstnance v době pracovní neschopnosti a o rozsahu a době povolených vycházek.

Povinností zaměstnance naopak je dodržovat režim dočasně práce neschopného pojištěnce a umožnit zaměstnavateli kontrolu dodržování svých povinností. V této souvislosti je zaměstnanec povinen prokázat svoji totožnost a předložit rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti.

Každá kontrola bude zdokumentována sepsáním „Protokolu o provedené kontrole nemocného zaměstnance“. Pokud nebude kontrolovaný zaměstnanec zastižen na uvedené adrese, tedy bude zjištěno ze strany zaměstnance porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, vše bude ze strany Quartis medical, s. r. o. pečlivě zaevidováno. Především zpracujeme 4x stejnopis záznamu o porušení léčebného režimu (včetně fotodokumentace), který předáme zaměstnavateli. Zaměstnavatel je v takovém případě povinen doručit jedno paré předaného protokolu orgánu provádějícímu v daném případě nemocenské pojištění, jedno paré zaměstnanci a jedno paré ošetřujícímu lékaři. Zaměstnavatel je oprávněn dát příslušnému orgánu nemocenského pojištění podnět ke kontrole důvodnosti trvání dočasné pracovní neschopnosti, jde-li o jeho zaměstnance. Zaměstnavatel je oprávněn požádat ošetřujícího lékaře o zhodnocení zjištěných případů porušení léčebného režimu ze strany dočasně práce neschopného zaměstnance.

Zaměstnanec je povinen sdělit zaměstnavateli důvody své nepřítomnosti v místě pobytu v době kontroly dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, a to nejpozději v pracovní den následujícího po dni této kontroly, popřípadě po dni, kdy se o ní dozvěděl. V případě, že nedojde k doložení důvodu porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, má zaměstnavatel možnost, s přihlédnutím k závažnosti porušení těchto povinností v návaznosti na vnitřní předpisy zaměstnavatele a jeho konkrétní rozhodnutí, náhradu mzdy snížit nebo neposkytnout.

Současně samostatně postupuje OSSZ dle 125, která má oprávnění odejmout či dočasně krátit nemocenské až na 100 dní od zjištění porušení léčebného režimu, popř. udělit pokutu.